Košík

Košík

Spracovanie osobných údajov

Informácie poskytované dotknutým osobám pri spracúvaní osobných údajov a poučenie o právach (ďalej len „ Informácie a poučenie o právach“ )

Tieto Informácie a Poučenie o právach sú neoddeliteľnou súčasťou

Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“)

obchodnej spoločnosti Heskofruit s.r.o., so sídlom Lieskovec 13, 821 06 Bratislava –mestská časť Podunajské Biskupice, IČO: 50194160, DIČ: 2120246095, IČ DPH: SK2120246095, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: s.r.o, vložka č.: 109962/B(ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Pojmy, ktoré sú v týchto informáciách a poučení o právach označené veľkým začiatočným písmenom, a ktoré nie sú v týchto Informáciách a Poučení o právach definované, majú význam, ktorým im je daný vo VOP.

Prevádzkovateľ ako Predávajúci v súvislosti so spracúvaním osobných údajov Zákazníkov (ďalej len „Dotknuté osoby“ alebo jednotlivo ako „Dotknutá osoba“) týmto v súlade s § 19Zákona o ochrane OU“ poskytuje Dotknutým osobám nasledovné informácie:

(i) Prevádzkovateľom informačného systému je obchodná spoločnosť Heskofruits.r.o.,

so sídlom Lieskovec 13, 821 06 Bratislava –mestská časť Podunajské Biskupice, IČO: 50194160, DIČ: 2120246095, IČ DPH: SK2120246095 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 109962/B. Dotknutá osoba môže Prevádzkovateľa kontaktovať na adrese sídla alebo na emailovej adrese ; objednavky@heskofruit.sk

(ii) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Dotknutej osoby za účelom poskytnutia služby a následného uzatvorenia a plnenia Kúpnej zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou;

(iii) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje aj za účelom zasielania newsletterov a propagačných e-mailov (priamy marketing) ohľadom vlastných podobných tovarov a služieb Prevádzkovateľa tovarom, ktoré Dotknutá osoba už nakúpila, a službám, ktoré jej boli poskytnuté, prostredníctvom internetového obchodu na Internetovej stránke,v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek bezplatne odmietnuť zasielanie newsletterov a propagačných e-mailov, a to buď prostredníctvom internetového odkazu, ktorý je prístupný v každom newslettri alebo v propagačnom emaile alebo prostredníctvom emailovej správy zaslanej na emailovú adresu:objednavky@heskofruit.sk.V prípade zasielania marketingových oznámení o iných ako vlastných podobných tovaroch a službách Prevádzkovateľa si Prevádzkovateľ vyžiada súhlas so spracúvaním osobných údajov;

(iv) Právnym základom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby je vykonanie opatrení pred uzatvorením Kúpnej zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby a Kúpna zmluva, nakoľko spracúvanie osobných údajov Dotknutej osoby je nevyhnutné na poskytnutie Služby a na plnenie Kúpnej zmluvy

(v) Právnym základom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby v prípade zasielania newsletterov a propagačných e-mailov(priamy marketing) je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle §13 ods. 1 písm. f) Zákona o ochrane OU, ktorým je ďalšia ponuka vlastných podobných tovarov a služieb Prevádzkovateľa Dotknutej osobe. Pri zasielaní marketingových oznámení o iných ako vlastných podobných tovaroch a službách Prevádzkovateľa je právnym základom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby súhlas Dotknutej osoby vzmysle §13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane OU;

(vi) Osobné údaje Dotknutej osoby okrem prípadov výslovene uvedených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch nebudú poskytnuté príjemcom

(§ 5 písm. q) Zákona oochrane OU).

Osobné údaje Dotknutej osoby môžu byť sprístupnené audítorom, daňovým, právnym alebo iným poradcom a subjektom, ktorým zo zákona vzniká právo na sprístupnenie týchto údajov.V nevyhnutne potrebnom rozsahu môžu byť osobné údaje Dotknutej osoby v záujme naplnenia účelu spracúvania osobných údajov sprístupnené aj iným osobám ako napr. správcovi Internetovej stránky, správcovi serveru,externým subdodávateľom, poštovým doručovateľom a pod.

Osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny(§ 5 písm. ab) Zákona o ochrane OU)alebo medzinárodnej organizácie(§ 5 písm. z) Zákona o ochrane OU);

(vii) Prevádzkovateľ bude osobné údaje Dotknutej osoby uchovávať po dobu 5 (piatich) rokov od uzavretia poslednej Kúpnej zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou a v prípade, ak nedošlo k uzavretiu žiadnej Kúpnej zmluvy, tak po dobu 3(troch) rokov od poskytnutia Služby;

(viii) Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a má právo získať prístup k údajom a informáciám podľa § 21 Zákona o ochrane OU;

(ix) Dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a so zreteľom na účel spracúvania má Dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov;

(x) Dotknutá osoba má za podmienok stanovených v § 23 Zákona o ochrane OU právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú;

(xi) Dotknutá osoba má za podmienok stanovených v § 24 Zákona o ochrane OU právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov;

(xii) Dotknutá osoba má za podmienok stanovených v § 26 Zákona o ochrane OU právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ku ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné;

(xiii) Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov podľa § 100 Zákona o ochrane OU;

(xiv) V prípade, ak došlo k oprave, vymazaniu alebo obmedzeniu spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby u Prevádzkovateľa, Prevádzkovateľ takúto opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov oznámi každému príjemcov , ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.

Prevádzkovateľ informuje Dotknutú osobu o príjemcoch len, ak to Dotknutá osoba požaduje;

(xv) Poskytnutie osobných údajov Dotknutej osoby je nevyhnutnou požiadavkou na poskytnutie Služby a na uzavretie a plnenie Kúpnej zmluvy.

Prevádzkovateľ v zmysle § 27 ods. 3 Zákona o ochrane OU Dotknutú osobu výslovne upozorňuje na právo namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie

vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm.e) alebo písm. f) Zákona o ochrane OU vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach a (ii) na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.